OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.mimibambini.cz a upravují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele tohoto portálu: Ing. Ondřeje Gryma, IČO: 01492195, neplátce DPH) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).

I. KUPNÍ SMLOUVA

– závazná objednávka potvrzená prodávajícím platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
– kupující je povinen v objednávce uvádět přesné a pravdivé údaje.
– kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
– prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, a dále i z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován ze strany prodávajícího a bude s ním dohodnut další postup. Pokud zákazník již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším termínu.

II. EXPEDICE ZBOŽÍ

– zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději do druhého pracovního dne
– ostatní zboží expedujeme dle informace o dostupnosti, která je uvedena u konkrétního produktu na stránkách www.mimibambini.cz
– pokud tuto lhůtu nebudeme moci dodržet, budeme Vás o tom neprodleně informovat

III. ZPŮSOB PLATBY

Objednané zboží musí být uhrazeno kupujícím jedním z těchto způsobů:
1. na dobírku přímo dopravci
2. platbou na účet č.: 1012917179, kód banky: 6100 (Equa bank) – jako variabilní symbol (VS) uvede kupující číselné označení své objednávky

IV. CENY

Ceny prodávaného zboží jsou prodávajícím aktualizovány a aktuální ceny jsou uvedeny na portálu www.mimibambini.cz. Pro smluvní strany kupní smlouvy je závazná cena bez DPH (dojde-li ke změně zákonné sazby DPH mezi okamžikem objednání zboží a datem uskutečnitelného plnění, platí, že prodávající upraví kupní cenu s DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH s tím, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu takto změněnou kupní cenu). Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Při uzavření kupní smlouvy na dálku, tedy například přes rozhraní webového obchodu, telefonu, emailu a dalších rozhraní, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě však musí kupující na vlastní náklady zboží doručit prodávajícímu na adresu prodávajícího spolu s projevem vůle od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě kupující zašle zboží na adresu prodávajícího: Ing. Ondřej Grym, Dolní Domaslavice 464, 739 38 Dolní Domaslavice. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce. Zboží musí být při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy vráceno kompletní, nesmí jevit známky opotřebení, poškození a užívání, nesmí být prané, nejlépe v původním obalu, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Prodávající je v takovém případě povinen vrátit kupujícímu zaplacenou finanční částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Občanského zákoníku, které spotřebiteli vzniklo. Od kupní smlouvy nelze odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem České republiky.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v těchto případech:
a) při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
b) při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
c) při opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
d) při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

– dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce
– v případě nepřevzetí zásilky zaslané na dobírku při dodání, nebo nepřevzetí zásilky v úložní době, kupující poruší kupní smlouvu. Kupujícímu bude účtován storno poplatek, ve kterém jsou zahrnuty náklady prodávajícího spojené s objednávkou a expedicí zboží, a to ve výši 200 Kč.
– objednané zboží dodáváme na území České republiky a Slovenské republiky

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje, které poskytl kupující prodávajícímu, jsou přísně důvěrné a budou použity pouze pro interní potřeby prodávajícího a nebudou zveřejněny či poskytnuty třetí osobě. Objednáním zboží dává kupující souhlas prodávajícímu ke shromažďování osobních údajů. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze prodávajícího, a to písemnou žádostí zaslanou na adresu prodávajícího.

VIII. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud se u zboží během záruční doby projeví závada, pro kterou nemůže být toto zboží řádně užíváno, je možné je podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) a zákona č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) reklamovat. Záruční doba na zaslané zboží činí 24 měsíců od převzetí zboží.

Reklamace se vztahuje pouze na výrobní vady. Na poškození způsobené špatným nakládáním, neodborným zacházením, nebude brán zřetel. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené používáním. Nevztahuje se také na zboží poškozené přírodními živly.

Pro případnou reklamaci si uschovejte fakturu k dané objednávce. Pokud budete chtít uplatnit reklamaci, kontaktujte nás na e-mail: obchod@mimibambini.cz. Případné reklamované zboží spolu s popisem vady a dokladem o koupi zboží (fakturou) zasílejte na adresu: Ing. Ondřej Grym, Dolní Domaslavice 464, 739 38 Dolní Domaslavice. Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.

V částce, která bude případně vrácena za poškozené zboží, není zahrnuta cena poštovného. Peníze zasíláme bankovním převodem, případně peněžní poukázkou.

Možné spory a další ujednání, vzniklé na základě smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, mohou být řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny danými soudy České republiky.

Možné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu dané ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.